Aktivní elektroosmóza – systémy BQM dryM® a BQM dryMECOnomy®

elektroosmoza_1Technologie vysoušení zdiva na elektrofyzikálním principu – aktivní elektroosmóza – vychází z obecně známých fyzikálních jevů, podle kterých elektromagnetické pole ovlivňuje chování vodních roztoků v tom smyslu , že ionty putují podle elektromagnetických siločar k zápornému a kladnému pólu. V našem případě využíváme elektromagnetického pole Země, která představuje katodu, jejíž záporný potenciál činí 708 mF a okolního prostředí Země, které tvoří anodu. Mezi oběma poli probíhá více méně ustálená nulová linie. Při výstavbě jakýchkoliv staveb dojde k porušení ustálených poměrů v elektromagnetickém poli Země. Vložená horizontální a vertikální izolace budov posouvá nulovou linii pod úroveň osazení stavby a zase naopak voda se snaží vrátit se na původní vyrovnaný stav.

K zápornému pólu – katodě, tj k Zemi, putují anionty vody s v ní rozpuštěnými solemi. Tyto ionty se pohybují co nejrychleji z daného pole cestou nejmenšího odporu. což v praxi znamená, objekt nemůže být touto metodou vysoušen, pokud má funkční izolaci, na které by docházelo k soustřeďování transportovaných iontů z disociovaných, převážně vodních roztoků. Větší část vlhkosti prostoupí přes povrch zdiva a ty se odpaří, což se projeví dočasným zesílením vlhkých skvrn a možným výskytem solných výkvětů v již zcela zdegradované odpařovací zóně. Zbývající část vlhkosti je zatlačována do podzákladí, ke katodě, tj. k Zemi. Postupně tak dochází ke snížení úrovně kapilární vzlínavosti zemní vlhkosti.

Technologie se od řady obdobných systémů zásadně odlišuje vodivým propojením řídící jednotky s definovaným záporným pólem – katodou. Tento pól představuje zemnící tyč spolehlivě osazená do rostlé zeminy, vodivě spojená s řídící jednotkou,která. Touto úpravou odpadají nejrůznější deformace elektromagnetického pole, vyvolané nesourodostí použitých stavebních materiálů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAŘídící jednotka, což je v podstatě generátor vlnění v pásmu dlouhých vln, vytváří v daném objektu elektromagnetické pole tím, že vysílá elektromagnetické vlnění o vlnové délce cca 2000 m, což odpovídá frekvenci 139 ± 2% kHz . Přesně stanovená vlnová délka a frekvence umožňuje pracovat s poměrně malým výkonem přístroje – 32 mW, takže negativní ovlivnění živých organismů v oblasti působení přístroje je podstatně menší než u výrobků spotřební elektroniky a je tudíž zanedbatelné. Tvorba tohoto pole je ovládána z řídící jednotky, která syntetizuje předané údaje z čidla. Čidlo je umístěno v ovlivňovaném prostoru a zaznamenává kontinuálně teplotu a relativní vlhkost, v závislosti na vyhodnocení předaných hodnot upravuje frekvenci elektromagnetického vlnění a optimalizuje tím silové podmínky ve vytvořeném elektromagnetickém poli. Řídící jednotka dryM®“ je připojena do elektrické sítě 220 V a má zanedbatelné energetické požadavky (cca 6 – 8 kWhod/rok). Vlastní provoz je zcela bezúdržbový, provozní náklady jsou zanedbatelné.

Z řídící jednotky je upravené elektromagnetické vlnění vedeno kabely do vyzařovacích kontaktních prvků – pomocných antén, které pomáhají vytvarovávat silové pole. V prostoru kolem kompletního systému dojde působením takto vytvořeného elektromagnetického pole ke změně podmínek transportu iontů v disociovaných roztocích, které v sobě obsahují vlhké stavební materiály.

elektroosmoza_2Systém dryM® byl vyvinut s využitím praxí ověřených principů systému Matrolan, který s osvědčil na desítkách památkově chráněných objektech i občanských stavbách. Oproti výchozímu systému má vyšší plošný rozsah elektromagnetického vysokofrekvenčního pole, které vysoce překračuje poloměr 30 m. V praxi to znamená, že u větších objektů není třeba navyšovat počty řídících jednotek a tím zvyšovat náklady na sanaci. Dalším vylepšením systému je lepší vytvarování elektromagnetického pole pomocnými elektrodami s možností individuální úpravy silových polí podle skutečných vlhkostních podmínek dílčích vysoušených prostor. Řídící jednotka má navíc nainstalovánu datovou sběrnici, která přebírá a archivuje údaje o procesu vysoušení. Systém nemá žádné pohyblivé prvky, což je jedním z předpokladů jeho vysoké provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti. Dodává se ve dvou řadách lišících se pouze vybavením řídící jednotky, přičemž výkonová charakteristika je naprosto stejná.

Jako kontrolní mechanismus funkce systému se používá síť stabilních měřičských profilů proměřovaných odporovou metodou měření vlhkosti. Tento způsob měření zajišťuje prokazatelné kontroly tendencí procesu vysoušení.

Úprava vlhkostních poměrů má parabolický průběh, tzn. z počátku je intenzivnější a v delším časovém horizontu se pokles vlhkosti zmenšuje až ke konstantním hodnotám odpovídajícím přirozené vlhkosti stavebních materiálů. Je tedy velmi vhodné instalovat přístroj v časovém předstihu před dalšími sanačními pracemi v objektu, protože to může tyto práce podstatně urychlit a zlevnit. V praxi to znamená, že poměrně rychle dosáhneme vlhkosti zdiva, která nám umožní spolehlivou aplikaci sanačních omítek, snížit výměry vyměněných omítek, popř. lze použít jednodušší a proto i levnější systém sanačních omítek, nebo je kombinovat s použitím renovačních omítek. V každém případě použití systému výrazně snižuje vlhkostní zátěž konstrukcí, což se pozitivně odrazí v jejich životnosti. V případě vhodného časového předstihu před vlastní sanací není vyloučeno použití vápenných omítek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPodmínkou fungování systému aktivní elektroosmózy je stavební propojenost konstrukcí, žádná popř. alespoň omezená funkčnost hydroizolací a spolehlivé propojení řídící jednotky s katodou tj. se Zemí. Proces vysoušení je postupný bez dramatického poklesu vlhkosti, ke kterému dochází při dodatečně vkládaných izolacích. Postupné vysoušení je zvlášť důležité u historických objektů, kde se vlhkostní poměry utvářely dlouhodobě, a na kterých by prudký pokles vlhkosti konstrukcí mohl způsobit i určitý stupeň destrukce použitých stavebních materiálů.

Systém navíc vykazuje vynikající výsledky proti průnikům radonu.

Přednosti technologie:

  • Vysoušení zdiva probíhá bez stavebních prací, proto nemůže dojít k narušení statiky odvlhčovaného objektu, jeho stavební podstaty a tudíž nemohou vzniknout na budovách žádné škody.
  • Pro proces odvlhčování nejsou překážkou jakékoli tloušťky zdí. Lze proto odstranit vlhkost i z jinak velmi problematických konstrukcí.
  • Objekty zachovávají svou formu, materiál a charakter vnějšího vzhledu.
  • Vysoušení a odsolování zdiva probíhá v celém profilu stavebních konstrukcí.
  • Vlhkostní problematika je řešena rychle a je cenově přístupná.
  • Na funkčnost technologie jsou poskytovány dlouhodobé záruky.
  • Vhodný časový předstih instalace technologie před následnými sanačními pracemi může podstatně pozitivně ovlivnit podmínky jejich provádění a ve svém důsledku tyto práce zjednodušit a zlevnit.
  • V objektu se suchým zdivem dojde k úsporám nákladů na vytápění.

Záruční podmínky:

Dodavatel technologie garantuje 10-letou záruční dobu a pozáruční smluvní servis. V záruční době budou prováděny pravidelné kontroly systému v dohodnutých intervalech.

Cookies
Na těchto webových stránkách jsou pro účely analýzy a statistiky jejich užívání a k personalizaci jejich funkce a zobrazování reklam používány soubory cookies. Abychom mohli využívat tyto cookies, která nejsou nezbytně nutná pro fungování webu, potřebujeme váš souhlas. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Rozumím“. Souhlas můžete odmítnout zde.